Tissø er en ferskvandssø beliggende i Vestsjællands Amt. Søen gennemstrømmes af den vandrige Halleby å fra Åmosebassinerne og via åens nedre løb er der afløb til Storebælt. Der har igennem tiden været et betydeligt ferskvandsfiskeri i Tissø fortrinsvis efter gedder, sandart, suder, brasen og frem for alt ål. Langs søens bredder er vanddybden ikke over ca. 1 m. Men ca. 250 m ude går det ret brat ned til 10-12 m. Søen er dannet som et såkaldt dødis-hul. Det vil sige, at der under isens smeltning er blevet efterladt en stor isklump. Efterhånden som denne smeltede, opstod der en vandfyldt lavning.

Tissø afgrænses mod vest af et relativt fladt morænelandskab med landsby- og gårdbebyggelser. Mod øst dominerer et stærkt kuplet bakkelandskab med mange småskove og herregårde. Af disse har Kattrup, Selchausdal og Sæbygård været middelalderlige hovedgårde. Sidstnævnte ejedes i slutningen af 1100-tallet af Esbern Snare. Han døde i 1204, og det siges at hans tredje kone skubbede ham ned ad trappen for at stikke af med kong Valdemar Sejr. Herregårdskirken ved Sæbygård og landsbykirkerne i Store Fuglede, Lille Fuglede, Jorløse, Hallenslev og Bakkendrup ligger som kendemærker og pejlepunkter rundt om søen.

Følgende arter kan fanges på Tissø : Gedde, Aborre, Sandart, Karpe, Ål, Skalle, Brasen, Havørred og Regnbueørred.

Der henstilles til at man genudsætter følgende:
– Gedder over 5 kg.
– Sandart over 70 cm.
– Aborrer over 1 kg.

Derudover er det kun tilladt at hjemtage 2 sandarter pr fisker pr dag.

Dagskort / Kontingent: Læs mere under Kontigent/priser.

Fakta

 • Størrelse: 1233 ha.

 • Maksdybde: 13,5 m.

 • Middeldybde: 8,2 m.

 • Volumen: 100,64 mio. m³

 • Oplandsareal: 417,89 km²

 • Vandspejlskote: 2,0 (over dansk normal nul)

Fiskeriet på Tissø

Tissø er en stor sø og man skal være opmærksom på vejrudsigten inden man planlægger en fisketur til søen. Problemet er at søen ligger meget vindåbent og det medfører at fiskeriet bliver umuligt. Der er ikke meget læ at finde på søen, så man skal ikke tage på fisketur i mere end jævn vind.

Tissø har kun en grund, Aborreholm som ligger i søens østside og på skrænterne omkring denne kan der fiskes fine aborre mv. Tissø ligner et stort badekar med det dybeste sted på 13,5 meter. Men det skal man ikke tage fejl af, søen rummer mængder rovfisk af både gedder, sandart og aborre, der dog til tider kan være meget svære at lokalisere. Man kan derfor satse på dørgefiskeri på “skrænterne” rundt om søen, gerne frem og tilbage på tværs af dybdekurverne med levende agn, wobblere eller diveres gummi agn. Der er til tider store mængder hork som tager ophold og de forfølges villigt af rovfisk. Fisk i forskellige dybder med forskellig agn indtil du finder den rigtige dybde og agn, men glem endelig ikke at fiske ud over det dybe også.

Kort over fiskeri og sejlads på Tissø: Tissø – Regler for fiskeri og sejlads 2020

Regler for Tissø

Enhver misligholdelse af disse regler kan medføre karantæne eller i særlige grove tilfælde kan man ekskluderes i henhold til lovenes §4.

1. Bådene er mærket nr. 10 & nr. 11 (eventuel påhængsmotor må max. yde 5 hk. – 5 knob).
2. Der må ikke sejles eller fiskes i forbudte områder og under 100 meter fra land (se kortskitse).
3. Der må ikke fiskes med garn, faste liner eller sættesnører.
4. Der må ikke fortøjes til fiskernes bundgarnspæle eller mærkebøjer, samt pæle og bøjer på Aborreholm.
5. Der må ikke fiskes eller sejles nærmere end 100 m. fra fiskerens redska- ber eller mellem bøjer.
6. Der gøres opmærksom på, at erhvervsfisker kan placere mærkebøjer med sættegarn og kroge, sejl langt uden om dem. min 100 m. Naturligvis må der ikke fiskes imellem dem.
7. Bliver båden prajet af erhvervsfiskeren på søen, skal båden lægge bi og afvente kontakt.
8. Anvisninger fra erhvervsfiskeren skal ubetinget respekteres.
9. Alle vedtægter og bestemmelser skal overholdes, ellers bortfalder fiske- rettighederne på Tissø med omgående virkning.
10. Læs også side 8 i medlemsmappen ang. “Etik og begrænsninger”.

Foreningens 2 både

Foreningen har fiskeret i Tissø med 2 både. Bådene er udlagt ved Halleby-åens udløb i Tissø, mellem Tissø Roklub og det tidligere traktørsted Røde kro. Der er på parkeringspladsen opstillet en kasse, hvor årer, åregafler, ankre mv. opbevares. Der er endvidere ophængt et kort med dybdekurver over søen i hytten (se kort bag i mappen). Nærmere oplysninger hos kortudsteder.

Læs mere under Kontigent/priser.

Kørselvejledning

Ovenstående kort og rutebeskrivelse har slut adresse på Søvejen 12- Bådene ligger ca. 9 km ude af Sæbyvej ved Tissø roklub, i Hallebyåens indløb.

Kørselsvejledning til hytte/båd (fra klubhuset – Schackenborgvej 25 kld, 4200 Slagelse)

 • Start i retning mod øst på Schackenborgvej, kør 216 m
 • Drej til højre ind på Århusvej, kør 44 m
 • Drej til højre ind på Rosenkildevej, kør 219 m
 • Drej til højre ind på Ndr.Ringgade, kør 688 m
 • Tag anden afkørsel i rundkørslen.
 • Fortsæt ad Ndr.Ringgade, kør 903 m
 • Tag første afkørsel i rundkørslen.
 • Kør ind på Kalundborgvej, kør 748 m
 • Tag anden afkørsel i rundkørslen.
 • Fortsæt ad Kalundborgvej, kør 868 m
 • Tag første afkørsel i rundkørslen.
 • Fortsæt ad Kalundborgvej (22), kør 7.5 km
 • Drej til højre ind på Slagelsevej, kør 4 m
 • Drej til venstre og fortsæt ad Slagelsevej, kør 2 km
 • Fortsæt ligeud ind på Hovedgaden, kør 802 m
 • Fortsæt ligeud ind på Skovvej, kør 243 m
 • Fortsæt ligeud ind på Sæbyvej, kør 9.4 km